Genoveva Rosa saló de l'ensenyament i futura pere tarrésLa Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés URL fa una aposta decidida per la qualitat educativa i l’adequació permanent a les necessitats de la realitat social en la que es trobaran els estudiants. És així com ho hem pogut veure professors i estudiants durant aquests dies en els que hem fet presència al Saló de l’ensenyament i a Futura, on hem orientat persones sensibilitzades amb la transformació social com agents del canvi.

La Facultat fa una aposta decidida per la qualitat educativa i l’adequació permanent a les necessitats de la realitat social en la que es trobaran els estudiants.

D’acord amb el nostre pla d’acció tutorial, entenem que els processos d’acompanyament que el professorat realitza han de contribuir a desvetllar la capacitat dels estudiants per a aprendre de manera autònoma possibilitant la responsabilitat professional i l’actualització permanent de les seves competències.

Considerem important que l’estudiant sàpiga reflexionar sobre els seus processos d’aprenentatge per tal de millorar-los, tingui capacitat crítica i sigui capaç de generar coneixement propi i de transferir-lo adequadament a la pràctica professional i a la recerca des d’una actitud col·laborativa i creativa per trobar diferents solucions davant un mateix problema o repte.

saló de l'ensenyament i futura pere tarrésAmb aquesta finalitat, la Facultat fomenta l’ús d’estratègies d’ensenyament-aprenentatge adients per a cada matèria, incidint explícitament en els aspectes motivacionals, afectius i socials dels aprenentatges. En la mateixa direcció, es proporcionen espais de revisió i supervisió del desenvolupament de les competències dels estudiants, a partir del contacte amb contextos professionals. Tots aquests processos d’aprenentatge permeten desvetllar la necessitat de formació permanent per part dels nostres estudiants de Grau, Postgrau, Doctorat, o de la Universitat de Gent Gran.

El treball de casos, la reflexió teòrica, la lectura i aprofundiment d’autors de referència, la interpretació de la premsa o les publicacions a internet, els debats, les taules rodones amb professionals, les situacions de role-playing, etc. s’entrecreuen per ajudar a construir una mirada professional complexa, crítica, tècnicament sòlida i èticament compromesa amb la igualtat d’oportunitats de la ciutadania.

saló de l'ensenyament i futura pere tarrésEn les professions d’acció social i educativa, totes les dimensions de la persona es posen en joc per tractar-se de relacions d’ajuda, pel que gestionar adequadament les pròpies creences, emocions, desitjos o perspectives, perquè facilitin els processos de creixement o millora dels destinataris de la seva actuació, és també un objectiu de l’acompanyament als estudiants. Ho treballem des de la reflexió sobre el model de persona i societat que es realitza a les matèries bàsiques; també ho fem amb el treball específic de les competències comunicatives o de gestió de situacions que es realitza a les matèries més aplicades. Finalment, ho completem de manera transversal amb la relació educativa que tot el professorat estableix amb els estudiants i amb un clima seré d’afrontament de les situacions diverses que es puguin donar entre tots els membres de la comunitat universitària. Aquesta intenció formativa ha de contribuir a la maduració psicosocial dels estudiants i ha de donar-los eines per a: gestionar les seves emocions, establir la proximitat professional adequada, afavorir l’autoconeixement i l’autogestió, establir relacions constructives, diferenciar les necessitats dels altres de les pròpies necessitats, posar les bases d’una vivència saludable i satisfactòria d’una tasca professional exigent, desenvolupar la sensibilitat adequada per establir vincles que generin processos de canvi. En definitiva, activar tot el que estigui al nostre abast per generar una societat més justa centrada en l’altre tenint en compte la seva fragilitat de manera que transcendeixi d’un mateix; com diria Bauman “El amor es la supervivencia del yo a través de la alteridad del yo”.

Genoveva Rosa

Genoveva Rosa

Vicedecana de Ordenación Académica y Directora del Posgrado Experta en coaching en el ámbito socioeducativo at Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés-URL
Maestra, pedagoga y coach con más de 20 años de experiencia en el mundo de la educación formal desde educación infantil a universitaria.
Experta en competencia comunicativa, dirección de equipos y tecnología educativa.
Actualmente Vicedecana de Grados en la Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés (Universidad Ramón Llull) y Directora del Postgrado Experto en coaching en el ámbito socioeducativo. Miembro del Grupo de Investigación GIAS de la URL.
Genoveva Rosa

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here