Avui en dia accedir al món laboral no és empresa fàcil per ningú, tot i així, hi ha col·lectius que en termes generals ho tenen encara més difícil que d’altres. Parlem avui dels joves que estan o han estat tutelats per la Direcció General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència (DGAIA) del Departament de Treball, Afers socials i Famílies. competències d'empleabilitat joves tutelats bloc professorat pere tarrésAquest fet per sí mateix no genera major dificultat per incorporar-se a una feina, però sí les circumstàncies que l’envolten, com són la trajectòria personal viscuda, el baix nivell formatiu, les habilitats socials i les competències d’empleabilitat poc desenvolupades,… a més d’haver-se d’enfrontar en la majoria dels casos a una vida independent als 18 anys, sense cap referent al darrera. Aquest conjunt de circumstàncies condiciona notablement l’èxit en el procés d’autonomia que aquests joves han de viure amb molta més antelació que un jove de la mateixa edat que ha viscut de manera estable en el nucli familiar on va néixer (segons Eurostat l’edat d’emancipació està en 29 anys).

La distància entre uns i altres davant la mateixa realitat laboral no té comparació, mentre uns han hagut de treballar i desenvolupar les competències d’empleabilitat (comunicació, treball en equip, autoorganització, flexibilitat, responsabilitat, resolució de conflictes, projecte de futur i perseverança) (Arnau, Marzo, Sala-Roca, Jariot, 2014), per estar preparats als 18 anys i poder-se inserir laboralment en el moment d’haver d’abandonar el CRAE on han estat vivint el darrer temps fins arribar a la majoria d’edat, els altres joves, la majoria, tenen l’oportunitat de posposar aquest moment o si més no, que no es converteixi en la seva màxima ocupació i preocupació, per continuar formant-se.

Com podem reduir aquesta distància? Difícilment podrem canviar o retardar aquest moment d’accés al treball, però sí que podem incidir en la preparació dels joves tutelats i extutelats, dotant-los d’eines i recursos que els posicionin amb més garantia d’èxit davant la cerca de feina i el manteniment d’aquesta.

competències d'empleabilitat bloc professorat pere tarrésLa formació en competències d’empleabilitat des de l’inici de l’adolescència (cap als 12 anys) als nois i noies tutelats es converteix en un repte que tots els CRAE’s que acullen població d’aquestes edats han d’assumir i contemplar en els seus programes educatius tant a nivell grupal com individual. El dia a dia, el quotidià, però també la participació en les activitats externes (escola, activitats externes extraescolars i/o de lleure, voluntariats) o espais d’activitats internes programades (assemblees, tutories, tallers,…), són espais idonis per adquirir de forma gradual aquestes competències necessàries per a afavorir l’accés a una feina i mantenir-la en el temps.

La formació en competències d’empleabilitat des de l’inici de l’adolescència als nois i noies tutelats es converteix en un repte dels CRAE’s

Més enllà de la cobertura legal fins als 21 anys que ha d’assumir l’Àrea de Suport al Jove Tutelat i Extutelat del Departament de Treball, Afers socials i Famílies per aquells joves que reuneixen els requisits establerts (3 o més anys tutelats, compromís d’acomplir el pla de treball establert i residir a Catalunya) mitjançant la coordinació d’un conjunt de mesures organitzades en quatre programes (prestació econòmica, habitatge, acompanyament jurídic i orientació cap a la inserció laboral), des dels recursos residencials hem de plantejar tota acció educativa amb la intencionalitat de transmetre les competències d’empleabilitat mencionades, per tal que de forma implícita (ensamblada en el currículum ocult), però també explícita (incorporada en el Projecte  Educatiu de Centre, en les Programacions, en el Projecte Educatiu Individual,…), preparem als joves tutelats cap a un accés al món laboral en millors condicions.

Val a dir que el desenvolupament d’aquestes competències és molt important, però no és una garantia per sí mateixa, ja que sense formació difícilment es podrà optar a una feina, però d’aquest tema en parlarem un altre dia.

Maite Marzo Arpón

Maite Marzo Arpón

Doctora en Pedagogia i professora de la Facultat d'Educació social i Treball social Pere Tarrés -Universitat Ramon Llull des del curs 1997/98.

Imparteix docència en els estudis de Grau i de Màster universitari. És membre del Grup Emergent en Innovació i Anàlisi Social de la Fundación Pere Tarrés, de la Universidad Ramon Llull. Centra la trajectòria professional i investigadora en l'atenció a la infància en situació de risc. És educadora social habilitada.
Maite Marzo Arpón

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here